Zasady użytkowania strony

AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 431, kod pocztowy 02-801, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000838329, NIP: 9512500868, REGON: 385953687, Nr BDO: 000433136, kapitał zakładowy wpłacony w całości w wysokości: 17 005 000 zł, (dalej "AAT") oświadcza, iż niniejsza strona internetowa jest obsługiwana przez AAT i może być wykorzystywana jedynie w charakterze informacyjnym. Korzystając z niej, w tym pobierając materiały informacyjne, Użytkownik wyraża każdorazowo zgodę na przedstawione poniżej warunki. Jeśli Użytkownik się z nimi nie zgadza, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania ze strony internetowej.

ZNAKI TOWAROWE

Niniejsza strona internetowa zawiera loga, znaki towarowe i usługowe, informacje o produktach i inne, których AAT jest właścicielem, bądź posiada licencje do ich użytkowania. Strona internetowa może zawierać także znaki towarowe, do których prawa posiadają osoby trzecie. Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania się od ich używania bez uprzedniego uzyskania pisemnej zgody właściciela znaku.

W szczególności Użytkownik nie możne umieszczać znaków towarowych w publikacjach, witrynach oraz innych materiałach, których zawartość dyskredytuje AAT lub jego produkty i usługi, narusza jego własność intelektualną lub inne prawa, bądź jest sprzeczna z prawem polskim, prawem kraju Użytkownika lub prawem międzynarodowym.

AAT jest wyłącznie uprawniona do następujących znaków towarowych:

 1. AAT – prawnie chroniony znak towarowy, wpisany do prowadzonego przez Urząd Patentowy RP Rejestru Znaków Towarowych pod numerem 172353, numer prawa 127539. Znak towarowy AAT przeznaczony jest do oznaczania produktów w klasach 06, 09, 11, 19, 37, 41 i 42 międzynarodowej nicejskiej klasyfikacji towarów i usług, właściwej dla uzyskiwania praw ochronnych dla znaków towarowych.
 2. NOVUS – prawnie chroniony znak towarowy, wpisany do prowadzonego przez Urząd Patentowy RP Rejestru Znaków Towarowych pod numerem 168734, widniejący pod numerem 908844 World Intellectual Property Organization (WIPO). Przeznaczony jest do oznaczania produktów w klasach 09 i 11 międzynarodowej nicejskiej klasyfikacji towarów i usług, właściwej dla uzyskiwania praw ochronnych dla znaków towarowych.
 3. N NOVUS MANAGEMENT SYSTEM – prawnie chroniony znak towarowy, wpisany do prowadzonego przez Urząd Patentowy RP Rejestru Znaków Towarowych pod numerem 213634, widniejący pod numerem 1008732 World Intellectual Property Organization (WIPO). Przeznaczony jest do oznaczania produktów w klasie 09 międzynarodowej nicejskiej klasyfikacji towarów i usług, właściwej dla uzyskiwania praw ochronnych dla znaków towarowych.
 4. +-ZEUS – prawnie chroniony znak towarowy wpisany do prowadzonego przez Urząd Patentowy RP Rejestru Znaków Towarowych pod numerem 343739. Znak towarowy ZEUS przeznaczony jest do oznaczania produktów w klasie 09 międzynarodowej nicejskiej klasyfikacji towarów i usług, właściwej dla uzyskiwania praw ochronnych dla znaków towarowych.
 5. KADE – prawnie chroniony znak towarowy, wpisany do prowadzonego przez Urząd Patentowy RP Rejestru Znaków Towarowych, numer prawa wyłącznego 242330, widniejący pod numerem 014383343 w Urzędzie Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej  (EUIPO). Przeznaczony jest do oznaczania produktów w klasach 06, 07 i 09 międzynarodowej nicejskiej klasyfikacji towarów i usług, właściwej dla uzyskiwania praw ochronnych dla znaków towarowych.
 6. MOS – prawnie chroniony znak towarowy, wpisany do prowadzonego przez Urząd Patentowy RP Rejestru Znaków Towarowych numer prawa wyłącznego 170967. Przeznaczony jest do oznaczania produktów w klasach 09 i 37 międzynarodowej nicejskiej klasyfikacji towarów i usług, właściwej dla uzyskiwania praw ochronnych dla znaków towarowych.
 7. ipGO – prawnie chroniony wspólnotowy znak towarowy wpisany do rejestru prowadzonego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod numerem 010815355, przeznaczony do oznaczania produktów w klasie 9, międzynarodowej nicejskiej klasyfikacji towarów i usług.
 8. EVIX – prawnie chroniony znak towarowy, wpisany do rejestru prowadzonego przez Urząd Harmonizacji Rynku Wewnętrznego (OHIM) pod numerem 007083884, przeznaczony jest do oznaczania produktów w klasie 09 międzynarodowej nicejskiej klasyfikacji towarów i usług, właściwej dla uzyskiwania praw ochronnych dla znaków towarowych.

PRAWA AUTORSKIE/ ZASADY WYKORZYSTYWANIA MATERIAŁÓW ZE STRONY INTERNETOWEJ

Cała zawartość niniejszej strony internetowej, w tym projekt i układ witryny, stanowi własność intelektualną AAT lub jej licencjodawców i podlega ochronie prawnej, w tym w szczególności wskazanej w ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych, prawie własności przemysłowej, prawie prasowym oraz ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Materiały umieszczone na niniejszej stronie internetowej nie mogą być kopiowane ani wykorzystywane w części lub w całości. Żadne logo lub inne znaki, tekst, grafika, fotografia, ilustracja, dźwięk, animacja, materiał wideo oraz ich kompozycje na stronie internetowej, jak również katalogi, prezentacje i wszelkie inne materiały reklamowe i dokumenty znajdujące się w witrynach AAT nie mogą być kopiowane, przesyłane, przetwarzane i modyfikowane w celach komercyjnych ani też udostępniane osobom trzecim, bez wyraźnej zgody AAT wyrażonej w formie pisemnej. Niniejsza strona internetowa może zawierać fotografie, do których prawa autorskie posiadają podmioty trzecie.

Jeżeli uprawnienia do wykorzystywania materiałów z niniejszej strony internetowej nie zostały przekazane na podstawie licencji dołączonej lub dostarczonej z materiałami AAT, korzystanie z owych materiałów jest uzależnione od pozyskania od AAT pisemnego upoważnienia. Upoważnienie takie nie oznacza przeniesienia praw do materiałów lub ich egzemplarzy oraz podlega następującym ograniczeniom:

 • Użytkownik zobowiązany jest zachować na wszystkich kopiach ściągniętych materiałów informację o wszystkich prawach autorskich i innych prawnie zastrzeżonych ograniczeniach zawartych w materiałach;
 • Użytkownik nie może w żaden sposób zmieniać materiałów, powielać, prezentować, dystrybuować, ani używać ich w jakikolwiek inny sposób w celach publicznych lub komercyjnych;
 • Użytkownik nie może przekazywać materiałów żadnej innej osobie bez poinformowania jej o obowiązkach wynikających z niniejszych warunków i wyrażenia przez tę osobę zgody na związanie się niniejszymi warunkami.

Użytkownik zobowiązany jest przestrzegać wszelkich dodatkowych ograniczeń wyświetlanych na stronie internetowej. Ograniczenia te mogą podlegać zmianom.

OPROGRAMOWANIE I INNE MATARIAŁY UDOSTĘPNIONE NA STRONIE

Programy i inne aplikacje, instrukcje, certyfikaty oraz inne pliki i foldery udostępniane Użytkownikowi na stronie internetowej AAT podlegają ochronie prawnej. Użytkownik jest świadom i akceptuje, iż programy, pliki i foldery podlegają (i) umowie licencyjnej (jeśli taka istnieje), (ii) warunkom użytkowania (jeśli takie istnieją), towarzyszącym lub dołączonym do nich.

Programy, pliki i foldery są dostępne do pobrania wyłącznie dla tych Użytkowników, którzy zaakceptowali umowy licencyjne lub warunki użytkowania, jeśli takowe zostały wprowadzone. Użytkownik nie może w żaden sposób użyczać, odsprzedawać, przekazywać, rozpowszechniać, czy w jakikolwiek sposób udostępniać programów, plików lub folderów osobom trzecim, a także naruszać jakichkolwiek praw odnoszących się do nich.

Użytkownik nie jest upoważniony do przeprowadzenia modyfikacji, tworzenia elementów pochodnych, tłumaczenia, dekompilacji, dezasemblacji lub łamania kodów udostępnionych programów, plików lub folderów. Powyższe ma zastosowanie do wszelkich innych materiałów zamieszczonych na stronie internetowej, jak i samej strony internetowej.

ODNOŚNIKI DO INNYCH STRON INTERNETOWYCH

Strony internetowe AAT mogą zawierać odnośniki do innych stron internetowych należących do odrębnych podmiotów prawnych. AAT nie kontroluje zawartości takich stron internetowych ani odnośników na nich się znajdujących i nie jest odpowiedzialna za widniejące tam treści. Jeśli Użytkownik zdecyduje się odwiedzić taką stronę internetową, czyni to świadom ryzyk związanych z poruszaniem się w sferze internetu. Zamieszczone na stronie internetowej AAT odnośniki nie oznaczają, że:

 • AAT sponsoruje, popiera, jest stowarzyszony bądź zrzeszony z właścicielem strony internetowej lub jest prawnie upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich przedstawionych na stronie internetowej, bądź dostępnych poprzez odnośniki;
 • Każdy podmiot do stron internetowych, którego prowadzą odnośniki jest upoważniony do używania znaków handlowych, marek, logo lub oznaczenia praw autorskich AAT lub podmiotów z nim powiązanych lub zależnych.

OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

W najszerszym dopuszczalnym przez obowiązujące prawo zakresie, Użytkownik wyraża zgodę i przyjmuje do wiadomości, że AAT nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody bezpośrednie lub pośrednie, które mogły powstać, bądź powstały w związku z korzystaniem lub niemożnością korzystania ze strony internetowej oraz wszelkich innych stron internetowych, do których prowadzą odnośniki umieszczone na niniejszej stronie internetowej. Powyższe zasady dotyczą także wiadomości e-mail otrzymywanych od Użytkownika bądź wysyłanych przez AAT. Ograniczenie odpowiedzialności ma zastosowanie w szczególności do ewentualnych błędów, przerw, wirusów komputerowych lub utraty danych. AAT nie odpowiada za utracone korzyści (lucrum cesans) Użytkownika spowodowane wystąpieniem sytuacji opisanej w niniejszych warunkach.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z niniejszej strony internetowej. Jeśli Użytkownik wywoła jakiekolwiek zakłócenie pracy strony internetowej lub systemów przekazujących ją innym Użytkownikom, będzie ponosił odpowiedzialność za swoje działania oraz pokryje wszelkie koszty związane z usunięciem spowodowanej szkody.

ZMIANY I BŁĘDY NA STRONIE INTERNETOWEJ

Pomimo starań AAT, materiały dostępne na stronie internetowej mogą zawierać nieścisłości, błędy lub przeoczenia. AAT nie gwarantuje dokładności i kompletności materiałów i może w każdym momencie, bez uprzedzenia, dokonywać dowolnych zmian w niniejszej stronie internetowej, w materiałach, informacjach, programach, usługach lub cenach tam przedstawionych.

AAT może w dowolnym momencie zakończyć, zmienić, zawiesić lub przerwać działanie dowolnej części niniejszej strony internetowej, a także niektórych albo wszystkich jej funkcjonalności.

AAT może w dowolnym momencie cofnąć pozwolenia lub prawa udzielone w niniejszych warunkach. W takim przypadku Użytkownik zobowiązany jest zniszczyć niezwłocznie wszelkie pobrane ze strony internetowej materiały i nośniki, na których owe materiały się znajdują.

POLITYKA "COOKIES"

Strony internetowe www.aat.pl nie zbierają w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach "cookies". Pliki "cookies" (tzw. "ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika strony Internetowej www.aat.pl i przeznaczone są do korzystania z tej strony. Pliki "cookies" zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika strony Internetowej www.aat.pl pliki "cookies" oraz uzyskującym do nich dostęp jest właściciel Serwisu spółka AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Puławskiej 431, 02-801 Warszawa.

Pliki "cookies" wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania strony, w celach statystycznych do zbierania anonimowych statystyk oraz do utrzymania sesji Użytkownika strony po zalogowaniu.

Użytkownik może w każdym czasie wybrać sposób obsługi plików "cookies" w strefie internetowej poprzez zastąpienie automatycznej obsługi plików "cookie" na obsługę indywidualną (ustawienia użytkownika). Szczegółowych informacji w tym zakresie udzielają dostarczyciele programów do obsługi strefy internetowej (przeglądarek), zazwyczaj w zakładce "opcje internetowe" lub podobnej. Jednakże wyłączenie przez Użytkownika w swojej przeglądarce opcji akceptowania plików "cookies", (zablokowanie, monitowanie) może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić poprawne korzystanie ze strony internetowej www.aat.pl. Jednocześnie AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za stosowanie lub obsługę plików "cookies" na innych stronach internetowych dostępnych dla Użytkowników dzięki linkom umieszczonym na stronie Internetowej www.aat.pl.

PRAWO WŁAŚCIWE

Właściwe dla oceny niniejszych zapisów jest prawo polskie, bez względu na ewentualną sprzeczność pomiędzy przepisami prawa obowiązującymi w Polsce i w miejscu zamieszkania lub siedziby Użytkownika. Sądem właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z użytkowaniem niniejszej strony internetowej przez Użytkownika lub przestrzeganiem przez niego niniejszych warunków jest sąd powszechny właściwy dla siedziby AAT.

 

Wszelkie prawa zastrzeżone AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. • Zasady użytkowania