Dane osobowe

W związku z obowiązywaniem Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwanego też ogólnym  rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (dalej „Rozporządzenie”), informujemy Panią/Pana, że:

 1. Administrator Danych Osobowych
  Administratorem Twoich danych osobowych jest AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-801) ul. Puławska 431, kontakt: +48 22 546 05 46 lub kontakt@aat.pl (dalej: „AAT”)
   
 2. Inspektor Ochrony Danych Osobowych
  W AAT został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz skontaktować się we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem Twoich danych poprzez następujący e-mail: iod@aat.pl
   
 3. Cel przetwarzania danych, podstawa i  okres przechowywania danych
  Dane osobowe mogą być przetwarzanie przez AAT w następujących celach:
  a) w związku z prawnie uzasadnionym interesem realizowanym przez Administratora Danych Osobowych, o której mowa w  art. 6 pkt 1 lit. f Rozporządzenia, w postaci prowadzenia analiz, sprawozdawczości, badań statystycznych i innych czynności związanych z zarządzaniem organizacją,
  b) w celu zawarcia i realizacji umowy (zamówienia/zlecenia), na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia,
  c) w celu realizacja obowiązków prawnych związanych ze sporządzeniem i przechowywaniem dokumentacji, w tym dokumentów rozliczeniowych, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia - realizacja obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego i rachunkowego,
  d) w celu rozpatrywanie skarg i reklamacji oraz prowadzenie ewidencji skarg, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit c) Rozporządzenia - realizacja obowiązków wynikających z przepisów szczegółowych,
  e) dochodzenie roszczeń związanych z zawartą umową i obrona przed roszczeniami, na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu AAT w postaci ochrony swoich roszczeń i zabezpieczenia się przed roszczeniami,
  f) w celu marketingowym na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia - realizacja uzasadnionego interesu AAT w postaci prowadzenia marketingu bezpośredniego.
   
 4. Okres przechowywania danych
  Twoje dane osobowe będą przechowywane:
  - przez okres wymagany zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
  - do momentu ustania wewnętrznego celu administracyjnego AAT i grupy kapitałowej AAT, dla którego Twoje dane osobowe są przetwarzane,
  - dla celów ustalenia lub dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń,
  - do momentu sprzeciwienia się osoby, której dane dotyczą, dalszemu takiemu przetwarzaniu – w sytuacjach, gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami prawa przysługuje.
   
 5. Udostępnianie danych osobowych
  Dostęp do danych osobowych – wewnątrz struktury organizacyjnej AAT – będą mieli wyłącznie upoważnieni pracownicy.
  Odbiorcami danych osobowych mogą być:
  1) podmioty,  które świadczą na rzecz AAT usługi i w związku z tym przetwarzają dane osobowe, np. dostawcy usług pocztowych kurierskich, dostawcy IT, drukarnie, banki etc.,
  2) podmioty świadczące usługi doradczo-kontrolne, np. firmy audytorskie, biegli rewidenci,
  3) organy państwowe lub inne podmioty uprawnione na podstawie przepisów prawa, celem wykonania ciążących obowiązków (Urząd Skarbowy, ZUS)
  4) w związku z tym, że AAT jest częścią grupy kapitałowej - inne spółki z grupy kapitałowej.
   
 6. Przysługujące prawa
  Przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją.
  Przysługują Ci także następujące prawa związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych:
  a) prawo dostępu do Twoich danych osobowych, w tym w szczególności informacji o tym, czy AAT przetwarza twoje dane osobowe oraz o zakresie Twoich danych osobowych posiadanych przez AAT, celach przetwarzania danych czy kategoriach odbiorców Twoich danych osobowych;
  b) prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych lub uzupełnienia niekompletnych danych osobowych;
  c) prawo żądania usunięcia Twoich danych osobowych;
  d) prawo do przenoszenia danych;
  e) prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.
  Aby skorzystać z tych praw skontaktuj się z naszym Inspektorem Ochrony Danych (dane kontaktowe powyżej). Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
   
 7. Źródło pochodzenia danych osobowych
  Twoje dane osobowe zostały pozyskane bezpośrednio od Ciebie, Twojego pracodawcy lub podmiotu, na rzecz którego świadczysz usługi, bądź ze źródeł publicznie dostępnych.
   
 8. Wymóg podania danych:
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów  określonych  w pkt. 3. Niepodanie danych będzie skutkowało brakiem możliwości zrealizowania celów. Podanie niektórych danych wynika z przepisów prawa, zwłaszcza podatkowego i rachunkowego. Niepodanie ich spowodowałoby niemożliwość realizacji ciążących na AAT obowiązków prawnych.
   
 9. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji
  W oparciu o podane dane osobowe AAT nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

Copyrights AAT SYSTEMY BEZPIECZEŃSTWA sp. z o.o.  Terms of use